Menu Close

Das Training wird verschoben. Wir halten Euch auf dem Laufenden. Ein paar Sonnenstrahlen, Energie und gesunde Abwehrkräfte zu Euch!

The trainings will be shifted. We’ll inform you as soon as possible. Take care!

Ausbildung und Trainings im Entwicklungspolitischen Projekt

von Soziale Bildung e.V.

Trainings by the project for development policy by Soziale Bildung e.V.

e.V.پروژه ارتقاي آموزش توسعهء سياسي شبكهء آموزشي واجتماعی

 

شروع سال ۲۰۲

// Frühjahr 2020 //

// spring 2020 //

Dieses Frühjahr hast Du gleich 3x die Gelegenheit, in Bildungsarbeit und die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen reinzuschnuppern und deinen Erfahrungsschatz mit Gruppen, Bildungskonzepten und Themen des Entwicklungspolitischen Themenfeldes zu erweitern. Im Folgenden findest Du die weiteren Informationen zu den verschiedenen Trainings.

This spring there is your opportunity. You can take part in 3 trainings dealing with different developemental issues. As you presumably know it can be an inspiring experience to work with groups. Below you’ll find more information about the trainings.

در این فصل بهار سه فرصت دارید که بتوانید کار آموزشی را با جوانان به دست آورید و ثروت خود را از تجربه با گروه ها ، مفاهیم آموزشی و مباحث در زمینه سیاست توسعه گسترش دهید. در ادامه می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آموزش های مختلف کسب کنید

Ausbildung zur Multiplikator*in Training to become a multiplier

Ausbildung zur Multiplikator*in in der politischen Jugendbildung // vom 17.-23.02.2020 //

Was kann ich zu einer gerechteren Welt beitragen?

In der einwöchigen Ausbildung lernst du die Anwendung zweier Projekttagskonzepte, sowie eines Escape-Szenarios kennen. Im Anschluss wirst du als Referent*in für die verschiedenen Bildungsformate von uns eingesetzt. Dabei kannst du dir etwas Geld dazu verdienen und Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen sammeln.

Projekttagskonzepte

Wa(h)re Welt – ein Projekttag zu Globalisierung & Konsum

Soziale Ungleichheit – ein Projekttag zu Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen sozialer Ungleichheit.

Escape Szenario

Escaperoom zum Klimawandel – Sensibilisierung für Dimensionen, Ursachen & Folgen des Klimawandels

Der Raum als Kern des Projekts besteht aus verschiedenen Rätseln, die sich verteilt in den speziell für den Escaperoom gestalteten Örtlichkeiten befinden. Umrahmt wird der Escaperoom durch (organisatorisch) einleitende Methoden, Zusammenfassung sowie Auswertung des eigentlichen Raums

Ort: Rostock

Anmeldung bis spätestens 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn bei:

a.pencov@soziale-bildung.org oder telefonisch unter 0381 873 967 19

Teilnehmendenbeitrag 30€ – 80€ (jegliche Kompromisse möglich)

Auf der Schulung wirst Du versorgt mit veganem Mittag, Kaffee satt und Nervennahrung.

Training to become a multiplier for youth education

// from 17.-23.02.2020 //

What can I contribute to a more equitable world?

During a one-week training you are introduced to two different approaches for a project day, as well as an escape room scenario. Following you will work as an instructor for the different education formats. By doing so, you can earn a bit of money and gain experience in the educational work with young people and young adults.

Concepts

Reality of Global Tradea project day considering globalization and consumption

Social Inequalitya project day on causes, manifestations and consequences of social
inequality

Escape Scenario

Escape room considering climate changesensitisation for dimensions, causes & consequences of climate change

The room, as the core of the project, comprises diverse mysteries, which are spread over the venue, which was designed especially for the escape room. The escape room is framed by (organisational) initial methods, a summary as well as an evaluation of the actual room.

Place: Rostock

Enrollment two weeks before the start of the training at the latest:

a.pencov@soziale-bildung.org or by telephone under 0381 873 967 19

Participation fee: 30€ – 80€ (any compromise possible)

Catering: vegan lunch, coffee in abundance, some snacks

 

e.V.سيمينار و وركشاپ در راستاي پروژهء توسعه برنامه هاي آموزشي سياسي  توسط شبكهء آموزش اجتماعی 

// شروع سال 2020 //

سمینار تحت عنوان آماده سازي ترينر هاي جوان براي آموزش برنامه های سیاسی 

// از 17 تا 23 „فوریه يا فبروري  2020 ، //

چگونه می توانم در دنیای عادلانه تر مشارکت کنيم؟
در طی یک هفته آموزش شما یاد می گیرید که چگونه از دو مفهوم روز پروژه و سناریوی فرار استفاده کنید.  سپس به عنوان سخنران در قالب های مختلف آموزشی مستقر خواهید شد. شما می توانید مقداری پول اضافی کسب کرده و در کار آموزشی با جوانان و بزرگسالان تجربه کسب کنید.
برچسب ها پروژه مفاهیم
Wa (h) Re Welt – یک روز پروژه جهانی سازي عليه
نابرابری اجتماعی – یک روز پروژه در زمینه علل ، تجلی و عواقب نابرابری اجتماعی.

: سناریوی فرار

فرار از تغییرات آب و هوا –

حساسیت به ابعاد ، علل و پیامدهای تغییرات آب و هوا

فضا به عنوان هسته اصلی پروژه از معماهای مختلفی تشکیل شده است که در مکان هایی که مخصوص Escape Room طراحی شده اند توزیع می شود.  Escape Room توسط روشهای مقدماتی (سازمانی) ، خلاصه و ارزیابی فضای واقعی قاب بندی شده است

محل : روستوك

ثبت نام حداکثر دو هفته قبل از شروع آموزش در
: a.pencov@soziale-bildung.org   آدرس الكترونيكي

و یا از طریق تلفن با شماره 0381 873 967 19
هزینه مشارکت 30 € – 80 € (هرگونه سازش ممکن است براي كسانيكه پرداخت هزينه را نداشته باشند )
در طول آموزش به شما ناهار ، قهوه کامل و غذا در نظر گرفته شده است.

Stadtrundgangstraining für den Konsumkritischen Stadtrundgang Training Konsum Global Rostock

Stadtrundgangstraining für den Konsumkritischen Stadtrundgang in Rostock von der Konsum Global Rostock Initiative

// vom 20. bis 22.03.2019 //

Du möchtest: Menschen zum Nachdenken anregen? 50 € Taschengeld abgreifen? Die Welt ein bisschen nachhaltiger mitgestalten? Konsumkritische Stadtrundgänge in Rostock durchführen?

Beim Training zum konsumkritischen Stadtrundgang lernst du Themen der nachhaltigen Bildung kennen:

 • Woher kommt meine Jeans und mein Handy?
 • Was hat mein Burger mit dem Klimawandel zu tun?
 • Wie funktioniert Fairer Handel?
 • Sollte ich von meiner Tagescreme naschen?
 • Bildungsinhalte an Gruppen (fast) jeden Alters zu vermitteln
 • wie du dich als verantwortungsvolle Bildner*in verhältst

Anmeldung bis spätestens jeweils 2 Wochen vor Trainingsbeginn bei:

a.pencov@soziale-bildung.org oder telefonisch unter 0381 873 967 19

Teilnehmendenbeitrag 30€ – 60€ (jegliche Kompromisse möglich)

Auf dem Training wirst Du versorgt mit veganem Mittag, Kaffee satt und Nervennahrung.

Training for consumption-critical city tours in Rostock by the initiative Konsum Global Rostock

// from 20.-22.03.2019 //

You want to: make people reflect? Earn 50 €? Shape the world in being a little bit more sustainable? Conduct consumption-critical city tours in Rostock?

At the training for the consumption-critical city tour you get to know topics of sustainability education:

 • Where do my jeans and mobile phone come from?

 • What’s the connection between my burger and climate change?

 • How das fair trade work?

 • Should I snack on my day cream?

 • Convey educational contents at groups of (almost) any age

 • How to act as an responsible educator

Enrollment two weeks before the start of the training at the latest:

a.pencov@soziale-bildung.org or by telephone under 0381 873 967 19

Participation fee: 30€ – 60€ (any compromise possible)

Catering: vegan lunch, coffee in abundance, some snacks

 

Konsum Global Rostock Initiativeآموزش تور شهری  در شهر رستوک توسط

// از ۲۰تا ۲۲ مارس ۲۰۱۹ //

شما می خواهید  به مردم فکر کنید؟

بنجاه یورو ؟

  به شکل کمکی پایدارتر در جهان کمک می کنید؟ یک تور شهری را برای مصرف بحرانی در رستوک جربه کنید؟ 

در طول آموزش در یک تور مصرف کننده شهر بحرانی، با آموزش پایدار آشنا می شوید:

شلوار جین و تلفن همراه من از کجا آمده است؟

چه ارتباطی همبرگر من با تغییرات آب و هوا  دارد؟

تجارت منصفانه چگونه کار می کند؟

آیا باید روی کرم روزانه خود میان وعده بخورم؟

محتوای آموزشی را به گروهها (تقریبا) در تمام سنین ارتباط دهید

چگونه شما به عنوان یک مربی مسئول رفتار می کنید

ثبت نام حداکثر ۲ هفته قبل از شروع آموزش به

آدرس الکرونیکی :

a.pencov@soziale-bildung.org

 یا از طریق تلفن با شماره

 0381 873 967 19

هزینه مشارکت ۳۰ € -۸۰ €

 (هر گونه سازش ممکن است)

در طول آموزش ناهار ـ  غذا و قهوه به شما ارائه می شود

Stadtrundgangstraining Rostock Postkolonial Training Rostock Postkolonial

Stadtrundgangstraining zur kolonialen Geschichte und Gegenwart Rostocks – für einen rassismuskritischen Blick auf Rostock und Deutschland

// vom 24. bis 26.4.2020 //

Rostock Postkolonial – Initiative zur kritischen Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und Gegenwart Rostocks – untersucht die Aspekte kolonialer Herrschaft in Rostock und möchte sie greifbar für jede und jeden machen. Wie wird Kolonialismus heute noch durch koloniale Bezüge sichtbar? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Kakao und einem Denkmal?

Komm zum Training vom 24.-26.04.2020

Du erhältst Kenntnisse über die Kolonialgeschichte Rostocks und bekommst Kompetenzen vermittelt für das Gestalten eines Rundgangs durch Rostock. Es bietet sich dir die Möglichkeit sich in der Initiative zu engagieren und auch etwas Geld dazu zu verdienen.

Ort: Rostock, Peter-Weiss-Haus

Anmeldung bis spätestens jeweils 2 Wochen vor Schulungsbeginn bei:

a.pencov@soziale-bildung.org

oder telefonisch unter 0381 873 967 19

Teilnehmendenbeitrag 30€ – 60€ (jegliche Kompromisse möglich)

Auf dem Training wirst Du versorgt mit veganem Mittag, Kaffee satt und Nervennahrung.

Training to become a city guide for tours on Rostocks colonial history and present – for a critical view on Rostock and Germany in connection with racism

// from 24.-26.04.2020 //

Rostock PostcolonialInitiative for the critical reappraisal of Rostocks colonial history and present – investigates the aspects and impacts of colonial rule on Rostock and tries to render them tangible for everyone. How does colonialism show nowadays through colonial references? What is the connection between cacao and a monument?

Attend our training from 24.-26.04.2020

You gain knowledge about Rostocks colonial history and develop competences to guide a city tour through Rostock referring to that topic. You have the possibility to engage in the initiative and meanwhile earn a little money.

Place: Rostock, Peter-Weiss-Haus

Enrollment two weeks before the start of the training at the latest:

a.pencov@soziale-bildung.org or by telephone under 0381 873 967 19

Participation fee: 30€ – 60€ (any compromise possible)

Catering: vegan lunch, coffee in abundance, some snacks

 

آموزش تورهای شهری در مورد تاریخ استعماری و حال و هوای روستوک – برای یک دیدگاه انتقادی نژادپرستانه از روستوک و آلمان

// از ۲۴ تا 26 آوریل ۲۰۲۰ ، //

  Postcolonial – روستوک

ابتکار عمل برای تجزیه و تحلیل انتقادی از تاریخ استعمار و حال حاضر روستوک –

جنبه های حکومت استعماری در روستوک را بررسی می کند و می خواهد آنها را برای همه ملموس کند.

 استعمار چگونه امروز از طریق مراجع استعماری قابل مشاهده است؟

 چه ارتباطی بین کاکاو و یک اثر تاریخی وجود دارد؟

وقت جلسهء مان از  ۲۴ الی ۲۶ آوریل۲۰۲۰ میباشد

شما میتوانید در  رابظه به تاریخ استعماری روستوک معلومات بدست آورید و به شما مهارت می دهد تا تور روستوک را ترتیب دهید. شما این فرصت را دارید که در ابتکار عمل شرکت کنید و همچنین مقداری درآمد کسب کنید.

مکان: روستوک ـ پیتر وایس-هاوس

ثبت نام حداکثر ۲ هفته قبل از شروع دوره به آدرس الکترونیکی

a.pencov@soziale-bildung.org

و یا از طریق تلفن با شماره تماس 

 0381 873 967 19 تماس بگیرید

هزینه مشارکت ۳۰ € – ۶۰ € (هر  گونه سازش ممکن است

در طول آموزش ناهار ، قهوه کامل و غذا  به شما ارائه می شود